Wij zagen uw trap op maat

TrapRestyle geeft 10 jaar garantie op de montage van de traprenovatie met de CPL overzettrede en 5 jaar garantie op de overige producten. De originele en gedateerde aankoopfactuur, moet ten alle tijden overgelegd kunnen worden. De garantie kan enkel ingeroepen worden als aan elk van de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

1. De garantie is enkel van toepassing op de eerste eigenaar van de trap en kan niet worden overgedragen aan derden. Als eerste eigenaar wordt beschouwd de persoon die als koper vermeld staat op de aankoopfactuur dan wel op het garantiebewijs.

2. Uitsluitingen van garantie indien: a. Defecten en/of gebreken ontstaan zijn door vocht- en/of waterschade dan wel andere oorzaken als gevolg van overmacht; b. Defecten en/of gebreken ontstaan zijn door verkeerd gebruik of onzorgvuldig handelen en bij gebruik voor een ander doel dan waarvoor de overzettreden bestemd is, alsmede het negeren van onderhoudsinstructies of waarschuwingen; c. Optische gebreken ontstaan zijn door het vervormen van de overzettreden door veranderende klimaatomstandigheden, in geval van kleurverschillen door invloed van zonlicht en de gevolgen van normale veroudering- en/of slijtageverschijnselen van de afwerklaag; d. in geval van schade als gevolg van naaldhakken, stenen, zand, huisdieren etc. en beschadigingen van mechanische aard zoals krassen door bijvoorbeeld vallende voorwerpen.

3. De garantie houdt in dat er een vervangend product wordt geleverd.

4. TrapRestyle kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade.

5. Mogelijke gebreken dienen ten laatste 15 dagen na vaststelling, schriftelijk bij de TrapRestyle gemeld te worden.

6. TrapRestyle behoudt zich het recht voor, en moet de mogelijkheid geboden worden om de klacht ter plaatse te komen bezichtigen door de verkoper, de fabrikant, of een door de fabrikant, dan wel verkoper, aan te wijzen deskundige.

7. Bij erkende klachten worden enkel nieuwe producten uit het, op het moment van de erkenning van de klacht, actuele levering programma geleverd. Elke andere vorm van schadevergoeding wordt uitgesloten.

8. Deze nieuwe producten vallen onder dezelfde garantietermijn als de originele producten, met andere woorden: de oorspronkelijke garantietermijn wordt niet verlengd.

9. Indien binnen de garantietermijn reparaties of andere werkzaamheden plaatsvinden wordt de oorspronkelijke, in hierboven genoemde, garantietermijn niet verlengd.

10. Stagnerend vocht op de trap of rond de voegen en/of te vochtig onderhoud en/of het gebruik van een niet-geschikt onderhoud product, moet altijd vermeden worden. Indien blijkt dat hier geen gevolg aan is gegeven, kan de koper geen aanspraak maken op de garantie.

11. De koper heeft behalve de rechten en vorderingen die hem in dit garantiebewijs worden toegekend, ook de rechten en vorderingen die de wet hem toekent.

12. Op deze garantie overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Indien u een klacht/ ontevredenheid heeft dragen wij er de grootste zorg voor om dit zo spoedig en correct mogelijk voor u op te lossen. Wij raden u aan om uw klacht schriftelijk kenbaar te maken. Dit kan door een brief te sturen naar:

TrapRestyle
Rademacherstraat 2
3201 BJ  Spijkenisse
Nederland

Daarnaast kunt u ook een email sturen naar: info@traprestyle.nl
Wij raden u aan de geldende garantievoorwaarden goed door te nemen alvorens een klacht te melden. Dit voorkomt miscommunicatie

Artikel 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Lid 1 : Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de montage en plaatsing van de producten die TrapRestyle  levert, plaatst, en/of verwerkt. Een en ander in de ruimste zin van het woord.

Lid 2 : Op de tussen Traprestyle en de klant gesloten overeenkomst zijn geen andere voorwaarden van toepassing dan de onderhevige, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk door TrapRestyle is bevestigd.

Artikel 2 – Offerte / overeenkomst

Lid 1 : De aangeboden offerte door of namens TrapRestyle is geldig voor een periode van 2 weken na dagtekening. Offertes die door TrapRestyle  na de aangegeven datum worden ontvangen, zijn ongeldig.

Lid 2 : De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de door of namens TrapRestyle aangeboden offerte of middels een schriftelijk bevestiging met uw akkoord naar:info@traprestyle.nl l . De achteraf aan de klant toe te sturen orderbevestiging geldt slechts als een bevestiging van de reeds tot stand gekomen overeenkomst.

Artikel 3 – Prijs

Lid 1 : De overeengekomen prijs is inclusief B.T.W. tenzij anders is overeengekomen.

Lid 2 : De overeengekomen prijs kan, behoudens het bepaalde in lid 3 en art. 4 door TrapRestyle niet achteraf worden verhoogd, tenzij door toedoen van de klant de levering wordt uitgesteld of vertraagd met een periode langer dan twee maanden en in die periode kostprijsfactoren een verhoging hebben ondergaan.

Lid 3 : Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de prijs foutief is gecalculeerd, wordt de klant daarvan op de hoogte gesteld.
De klant is niet verplicht de juiste prijs te accepteren doch kan alsdan van de overeenkomst afzien, in welk geval de overeenkomst wordt geacht nimmer te hebben bestaan, tenzij TrapRestyle aanbiedt het prijsverschil voor zover de overschrijdende voor zijn rekening te zullen nemen.

Artikel 4 – Montage

Lid 1 : Onder montage wordt verstaan; montage en afwerking, oliën en/of waxen valt niet onder de afwerking maar behoort tot het onderhoud van het product, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Lid 2 : TrapRestyle zal bij de montage steeds de nodige zorg betrachten. Gelet op de aard van de overeenkomst en de aard van de uit te voeren werkzaamheden, is de klant bekend met de daarbij behorende risico’s en worden deze door de klant uitdrukkelijk geaccepteerd. Mocht bij de montage schade ontstaan welke direct het gevolg is van schuld van TrapRestyle  dan zal deze schade tegen dagwaarde worden vergoed. De dagwaarde wordt door een door TrapRestyle aan te wijzen derde bepaald. Indien klant het met de bepaalde dagwaarde niet eens is, kan hij op eigen kosten een contra-expertise laten verrichten. Schade welke het gevolg is van reeds bestaande bouwkundige gebreken, scheuren, losliggende stenen of andere al dan niet verborgen oorzaken welke voor de montage reeds aanwezig waren, behoeft TrapRestyle niet te vergoeden. Hetzelfde geldt voor schade tengevolge van overmacht of schuld van derden. Klant heeft niet het recht om geclaimde schade te compenseren met de koopprijs.

Artikel 5 Modellen/afbeeldingen

Lid 1 : De in de catalogi/aanbieding/advertenties/prijslijsten opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond

Lid 2 : Is aan koper een model getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen.

Artikel 6 – Annulering
Lid 1 : De overeenkomst kan binnen zeven dagen, nadat de klant de overeenkomst heeft ondertekend, geannuleerd worden en wel bij aangetekende brief.

Lid 2 : Bij annulering na de verstreken termijn, wordt 30 procent van de totale gefactureerde kosten bij de klant verhaalt.

Artikel 7 – Levertijd

Lid 1 : Levering geschiedt zoveel mogelijk met in acht name van de op het contract vermelde termijn.

Lid 2 : Indien echter vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van werkomstandigheden of ten gevolge van vertraagde levering aan TrapRestyle van de benodigde materialen, grond- of hulpstoffen of ten gevolge van andere TrapRestyle betreffende omstandigheden, wordt de overeengekomen levertijd automatisch verlengd tot het moment waarop TrapRestyle weer leveren kan, zonder dat TrapRestyle tot enige schadeloosstelling wegens te late levering gehouden is.

Lid 3 : Indien de overeengekomen datum van levering met meer dan drie maanden wordt overschreden kan de klant de overeenkomst ontbinden, tenzij de overschrijding te wijten is aan omstandigheden welke voor rekening van de klant komen.

Artikel 8 – Betaling

Lid 1 : Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen zal betaling van de overeengekomen prijs, bij montage, als volgt geschieden: contant of middels internetbankieren bij oplevering.

Lid 2 : Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen kan betaling van de overeengekomen prijs, bij overschrijding van een betalingstermijn zal klant van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist, in gebreke zijn. Tevens is de klant in dat geval met ingang van genoemde datum de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag, zonder dat een nadere aanzegging is vereist.

Lid 3: Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.